Processtappen beschut werk

Denk je dat beschut werk iets voor je is? Of ken je iemand voor wie beschut werk geschikt zou kunnen zijn? Deze pagina beschrijft hoe het proces naar een beschut werkplek verloopt.

Beschut werk aanvragen

Om een aanvraag voor beschut werk in te dienen zijn er 2 mogelijkheden:

 • De persoon meldt zich bij de gemeente
  De gemeente maakt samen met betrokkene een inschatting of beschut werk inderdaad past. De gemeente bereidt de aanvraag beschut werk voor. Bij de aanvraag voegt de gemeente de eigen bevindingen toe. Als er aanvullende informatie beschikbaar is, zoals een stageverslag van school, voegt de gemeente dit ook toe.
 • De persoon dient zelf een aanvraag beschut werk bij UWV in
  De betrokkene kan bij UWV aangeven graag een advies beschut werk te willen. Op de website van UWV staat het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen dat hiervoor gebruikt kan worden. 
  Het formulier moet zorgvuldig worden ingevuld. Help de betrokkene zo nodig. 
  Naast het aanvraagformulier kan ook andere relevante informatie (bijvoorbeeld van school of arts) meegestuurd worden.

UWV stelt vast of beschut werk past

Heeft UWV het aanvraagformulier voor beschut werk ontvangen? Dan bekijkt UWV het formulier en de aanvullende informatie die is meegestuurd. Daarna:

 • Nodigt UWV de persoon uit voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Hij/zij kan dan iemand meenemen ter ondersteuning.
 • Kan de arbeidsdeskundige aangeven dat er misschien extra onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld door een verzekeringsarts of psycholoog.
 • Onderzoekt UWV welke aanpassingen en/of begeleiding de betrokkene nodig heeft om te kunnen werken.
 • Beoordeelt UWV of de persoon zonder beschut werk bij een gewone werkgever kan werken of dat hij/zij is aangewezen op beschut werk.
 • Geeft UWV advies. Positief als hij/zij is aangewezen op beschut werk. Of negatief als hij/zij niet is aangewezen op beschut werk.
 • Geeft UWV het advies door aan de gemeente. Als de betrokkene zelf een advies heeft aangevraagd, krijgt hij/zij ook een afschrift van het advies.

UWV mag er maximaal 8 weken over doen om tot het advies te komen.

Let op! Wsw-indicatie

Heeft iemand op het moment dat het advies voor beschut werk wordt aangevraagd een nog geldende Wsw-indicatie? Dan geeft UWV zonder onderzoek een advies beschut werk. Zowel de gemeente als de persoon krijgt een afschrift van dit advies. Een positief advies in geval van een geldende Wsw-indicatie niet-begeleid werk. Een negatief advies beschut werk in geval van een geldende Wsw-indicatie begeleid werk. Betrokkene wordt door UWV in deze situaties niet uitgenodigd voor een gesprek.

Positief advies UWV, besluit gemeente

Heeft UWV positief geadviseerd over beschut werk? De gemeente neemt dan het officiële besluit dat de persoon is aangewezen op beschut werk. De gemeente mag alleen van het advies van UWV afwijken als de gemeente vindt dat het advies onzorgvuldig tot stand is gekomen. De betrokkene hoort van de gemeente wat er verder gebeurt.

Gemeente regelt werkplek

De gemeente gaat op zoek naar een geschikte beschut werkplek. De gemeente houdt de persoon hierover op de hoogte.
De gemeente kijkt samen met de betrokkene hoeveel uur hij/zij kan werken.
Soms duurt het wat langer voor een goede plek gevonden is. Heeft de gemeente niet meteen een beschut werkplek? De gemeente kijkt dan samen met de betrokkene hoe vaardigheden bijgehouden kunnen worden.

Geschikte beschut werkplek gevonden

Heeft de gemeente een geschikte werkplek gevonden, dan kan de persoon aan het werk. Hij/zij ondertekent een contract en gaat bij een werkgever aan de slag. Hij/zij ontvangt een salaris dat past bij het contract.

Voor de werkgever is het belangrijk dat er een loonwaardemeting wordt uitgevoerd. De werkgever kan namelijk een compensatie voor de loonkosten krijgen. Dit is afhankelijk van de loonwaarde van de betrokkene.